THÔNG BÁO VỀ MỨC HẠNG CỦA FAME

by ultimate1 on Sep 05, 2023 - 1:02 PM +07

GM cập nhật chi tiết về các giới hạn xếp hạng của Fame như sau :

+Khan (Top 1 về fame, và chỉ có 1 người sở hữu)

+Admiral (Top 2-6 về fame, có 5 người sở hữu)

+Nokhor ( Top 7-26 về fame, có 20 người sở hữu)

Mức Nokhor trở lên bắt buộc phải có đủ 2 điều kiện là đạt đủ số fame và nằm trong top xếp hạng ,đồng thời GM sẽ tăng thêm 5% dame trong top xếp hạng của Fame(Khan,Admiral,Nokhor ). Ngoài ra những mức fame khác chỉ cần đạt đúng mốc thì sẽ sở hữu.

 

Em xin cập nhật mức fame, các thứ hạng ở bảng sau :

Tên rank Fame Giới hạn Ghi chú
Khan       100.001  1 1 người nhận được
Admiral 90.001  2->6 5 người nhận được 
Nokhor 80.001 7->26 20 người nhận được
Lieutenant General 70.001  0  Không giới hạn
Darughachi  30.001  0  Không giới hạn
General 13.001  0  Không giới hạn
Lieutenant 7.001  0  Không giới hạn
Major 3.001  0  Không giới hạn
Brigaider 1.000  0  Không giới hạn

 Dầu trang