Fix lỗi nhận đủ Ki khi trả Quest

by GMAoiSora on Oct 09, 2023 - 11:12 AM +07

Trước đây khi trả Quest, nếu người chơi sử dụng giấy Ki thì sẽ không nhận được đủ Ki.

Và GM đã fix lỗi này, người chơi có thể nhận đầy đủ Ki kể cả khi đang sử dụng giấy  Ki.

 Dầu trang